Prejsť na navigáciu

Tohtoročná zima kladie vyššie nároky na zimnú údržbu

25. 1. 2017

Mesto sa o čistotu a údržbu verejných priestorov, ktoré má v správe, stará neustále. Sneh a ľad z chodníkov, ktoré sú v správe hlavného mesta, zabezpečuje vždy operatívne podľa potreby. V prípade, že občania niekde vidia nezjazdnú cestu alebo neschodný chodník, môžu to nahlásiť mestskému dispečingu na dispecing@bratislava.sk alebo na 02/59 356 761.

Hlavné mesto však zároveň upozorňuje, že podľa zákona č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách sú vymedzené aj práva a povinnosti majiteľov nehnuteľnosti ako aj správcov miestnych komunikácií. Podľa tohto zákona závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Nie za všetky priestory teda zodpovedá mesto, ale aj mestské časti a správcovia priľahlých nehnuteľností.

Tohtoročná zima je navyše na zimnú údržbu náročnejšia ako minuloročná. „Ku koncu januára bolo vykonaných 109 lokálnych likvidačných alebo preventívnych posypov. Magistrát mesta si doteraz objednal 7 celomestských posypov vrátane pluhovania. V porovnaní s minuloročnou sezónou ide o dvojnásobne vyšší počet zásahov,“ hovorí konateľ A.R.K. technické služby Jan Ludvík. Na údržbu komunikácií bolo doteraz použitých takmer 2500 tony posypovej soli, kým počas celej zimnej sezóny v roku 2015/2016 išlo o 2 619 ton posypového materiálu. Na sklade je vždy k dispozícii cca 2 000 ton posypového materiálu.

Najkritickejším dňom z pohľadu úhrnu zrážok bol 14. január, kedy boli realizované dva celomestské posypy s pluhovaním a v teréne boli aj všetci ruční pracovníci, ktorí zabezpečovali dočisťovanie neprístupných úsekov, zastávok MHD, priechodov, chodníkov a priestranstiev, ktoré patria do správy hlavného mesta. Najzložitejšia je vždy zimná údržba v kopcovitých terénoch – t.j. lokality Rača, Kramáre, Koliba, Dlhé diely a pod.

Hlavné mesto SR Bratislava na údržbu verejných priestorov vo svojej správe používa tzv. chlorid sodný/posypovú soľ, ale aj posypový materiál známy ako Solmag, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu (je to ekologická posypová soľ - chlorid horečnatý). Solmag používa hlavné mesto na mostoch, ich nájazdoch, všetkých lokalitách v pásmach hygienickej ochrany spodných vôd (napríklad lokalita Železnej studničky), na údržbu schodov, lávok, nadchodov a v historickom centre mesta napríklad na Hlavnom a Františkánskom námestí.

Počas tejto zimnej sezóny je v pohotovosti nasadených 43 sypačov, 11 multikár, 1 snehová fréza a 86 ručných pracovníkov. Hlavné mesto Bratislava platí len za objednané výkony zimnej údržby na základe pokynov z mestského dispečingu.

V praxi sa ukázala aj účinnosť navrhnutých opatrení, ktoré vznikli po rokovaniach magistrátu a dodávateľa na jar 2015. Preventívny posyp sa úmerne počasiu využíva aj počas tejto sezóny. V platnosti zostáva aj ďalšie z nových opatrení - sypače pripravené na rajónoch ešte pred avizovaným snežením, vďaka čomu dochádza k skráteniu reakčného času. Pokračuje sa aj v online monitoringu pohybu zimnej techniky a v podrobnom prehľade zásahov.

O čo sa v zime mesto stará?

Bratislava má na rozdiel od zvyšku slovenských miest najvyššiu hustotu dopravy s najväčšou rozlohou mesta. Cez mesto vedie aj cesta I. triedy.

Spolu je potrebné udržiavať:

  • komunikácie I. a II. triedy a nájazdy na štátne cesty v celkovej dĺžke 449 km
  • námestia, verejné priestranstvá, chodníky, lávky a mosty vo výmere 357 643 m2
  • 257 zastávok MHD s výmerou 29 991 m2
  • 1 481 prechodov pre chodcov
Jednoduchý prehľad komunikácií, o ktoré sa stará mesto, ponúka aplikácia online monitoringu sypačov dostupná na:

https://online.commander-systems.com/custom_maps/technicke_sluzby_ba/actual_positions.php?cust=5468547a007b0f146aaf1ead695c427b&ident=f572b9c43e97b344237b2c0e0354d98f27c9dc50

Kto riadi odhŕňače a sypače?

Zimnú údržbu vykonáva pre mesto Bratislava konzorcium A.R.K. technické služby a riadi sa pri tom Operačným plánom a pokynmi dispečingu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Zimná údržba obvykle trvá od 1.12. - 28.2. Podľa charakteru počasia sa môže predĺžiť.

Čo je to zimná pohotovosť?

Zimná pohotovosť je súčasťou zimnej údržby. Počas zimnej pohotovosti musí byť k dispozícii plný počet techniky a pracovníkov a to 24 hodín denne. Po pokyne magistrátneho dispečingu musí zimná technika a pracovníci vyjsť na zásah do 30 minút. V prípade, že teplota klesá k 0°C, na pokyn magistrátneho dispečingu, posýpa dodávateľská spoločnosť mosty a nájazdy, na ktorých sa aj v suchom počasí zráža voda a tvorí námraza.


späť na Tlačové správy