Zabezpečujeme zjazdnosť 449 kilometrov ciest v hlavnom meste

Prejsť na navigáciu

Zimná údržba

V hlavnom meste je zimná údržba náročnejšia, než v iných slovenských mestách. Bratislava má najvyššiu hustotu dopravy s najväčšou rozlohou mesta. Navyše cez mesto vedie cesta I. triedy, o ktorú sa tiež staráme. Inde na Slovensku sa o cesty I. a II. triedy stará regionálna správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, alebo na prejazdných úsekoch ciest II. a III. triedy samosprávne kraje.

Súčasťou zimnej údržby je zimná pohotovosť mechanizmov a pracovníkov, ktorí podliehajú rozhodnutiu dispečingu Magistrátu hlavného mesta. Do 30 minút od pokynu dispečera musia vyraziť do ulíc odpratávať sneh z ciest. 

winter_services_bratislava3

Spoločnosť A.R.K. technické služby vykonáva zimnú údržbu komunikácií I. a II. triedy a prejazdných úsekov štátnych ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy na základe Zmluvy č. 01/2010, uzatvorenej s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, s účinnosťou od 1. 11. 2010. Pri výkone služieb sa riadi Operačným plánom, schváleným Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pred každou sezónou. Sezóna zimnej údržby je všeobecne stanovená na 1. 12. - 28. 2., podľa charakteru počasia sa môže predĺžiť z 90 dní na viac dní po rozhodnutí Magistrátu.

Všetky činnosti zimnej údržby vykonávame len na základe pokynov a objednávok z Magistrátu. Tieto pokyny obsahujú miesto, čas a druh práce, ktorá sa má vykonať. 

 

Zimná údržba pokrýva:

  • komunikácie I. a II. triedy a nájazdy na štátne cesty v celkovej dĺžke 449, 07 km, čo sa rovná rozlohe 4 131 551 m2
  • námestia, verejné priestranstvá, chodníky, lávky a mosty vo výmere 357 643 m2
  • 249 zastávok MHD s výmerou 29 991 m2
  • 1 228 prechodov pre chodcov

Práce počas sneženia

Bez ohľadu na to, či práve sneží alebo nie, máme počas zimy neustálu pohotovosť osôb a mechanizmov na pracovisku. Pohotovosť je štandardnou súčasťou zimnej údržby na cestách I. a II. triedy. V rovnakom režime funguje aj Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest a VÚC-ky.

Naši pracovníci musia vyraziť do 30 minút od hlásenia dispečingu do ulíc odhŕňať sneh pluhmi, posýpať cesty a v menej prístupných miestach použiť snežnú frézu a ručnú údržbu.

Ak by sme nemali pohotovosť a nezabezpečili zjazdnosť komunikácií včas, v hlavnom meste by nastal kolaps dopravy.

V prípade, že teplota klesá k 0°C, posýpame mosty a nájazdy, na ktorých sa aj v suchom počasí zráža voda a tvorí námraza.

Všetky tieto činnosti vykonávame len na základe pokynov a objednávok z Magistrátu. Tieto pokyny obsahujú miesto, čas a druh práce, ktorá sa má vykonať.

Práce počas suchých dní

V prípade, že zásah zimnej údržby nie je nutný, pracovníci v pohotovosti vykonávajú práce súvisiace s bežnou údržbou čistoty mesta:

  • strojné zametanie komunikácií
  • ručné zametanie chodníkov, lávok, námestí a zastávok MHD
  • orezávanie stromov v trolejovom vedení s použitím vysokozdvižnej plošiny
  • vyberanie odpadkových košov
  • likvidovanie následkov havárií

Všetky tieto činnosti vykonávame len na základe pokynov a objednávok z Magistrátu. Tieto pokyny obsahujú miesto, čas a druh práce, ktorá sa má vykonať.